Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor onze trainingen en sessies. Neem contact met ons op wanneer je behoefte hebt aan een toelichting.

 
Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 2. De inschrijving
Artikel 3. Annulering door de deelnemer
Artikel 4. Annulering door YEARTH
Artikel 5. Opschorting, ontbinding en beëindiging
Artikel 6. Prijzen
Artikel 7. Betaling
Artikel 8. Intellectueel eigendom
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Overmacht
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 12. Klachtenprocedure

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met b2bkwadraat.nl betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen “training”. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door b2bkwadraat.

Artikel 2. De inschrijving
De inschrijving voor een training vindt plaats via b2bkwadraat.nl, via de website, per email of door een schriftelijke bevestiging van b2bkwadraat.nl aan de opdrachtgever. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden op de website of in de b2bkwadraat.nl te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en uitleg op de b2bkwadraat.nl website of in de brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts per schriftelijk-mail mogelijk. Inschrijvingen worden aanvaard door b2bkwadraat, nadat b2bkwadraat dat digitaal heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

Artikel 3. Annulering door de deelnemer
Annulering van een inschrijving voordat het trainingstraject is begonnen dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven. Een training, dan wel trainingstraject, vangt altijd aan met een (schriftelijke) intake. Indien bedoelde kennisgeving tot 4 weken voor aanvang van het trainingstraject wordt ontvangen, is de deelnemer € 125,- annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering tussen 4 tot 2 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd. Binnen 2 weken voor aanvang van het trainingstraject is de deelnemer 100% van het totale deelnemersbedrag verschuldigd. Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling. Indien de deelnemer een particulier is en de training zelf betaald, heeft de deelnemer recht op 14 kalenderdagen bedenktijd na aanmelding en mag zonder opgave van redenen de training geannuleerd worden. Dit recht vervalt zodra de intake is ingevuld.

Artikel 4. Annulering door b2bkwadraat
b2bkwadraat heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) uit te sluiten, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan b2bkwadraat betaalde bedrag. b2bkwadraat levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt b2bkwadraat zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en beëindiging
b2bkwadraat heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. b2bkwadraat kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

Artikel 6. Prijzen
De prijzen van een training zijn vermeld op de b2bkwadraat website. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door b2bkwadraat bevestigd, overeengekomen. b2bkwadraat heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 7. Betaling
De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De wijze van betaling dient op b2bkwadraat te worden aangegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 3% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het van online inschrijving. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer. De reiskosten, privé-kosten alsmede verblijfskosten zoals overnachtingskosten zijn niet inbegrepen in het deelnemersbedrag en dienen bij vertrek uit de accommodatie contant betaald te worden.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
b2bkwadraat bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van b2bkwadraat. Modellen, technieken en instrumenten, waaronder software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in de offerte of het eindresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van b2bkwadraat.nl.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
b2bkwadraat spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. b2bkwadraat verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens b2bkwadraat of door derden wordt verzorgd, aanvaart b2bkwadraat slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van b2bkwadraat is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan b2bkwadraat verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. b2bkwadraat aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van b2bkwadraat. b2bkwaraat is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade voor bedrijfsstagnatie.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van b2bkwadraat onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door b2bkwadraat blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van b2bkwadraat of diens leveranciers.
10.2 b2bkwadraat is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, b2bkwadraat niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van b2bkwadraat te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van b2bkwadraat ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
10.3 Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 12. Klachtenprocedure
b2bkwadraat doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot [email protected] t.a.v. b2bkwadraat.